Grundskolan

Föreningen driver en F–6 grundskola med integrerat fritidshem (fritidshemmet beskrivs separat). Skrylleängskolan är en relativt liten skola med omkring 90-95 elever.
Pedagogerna arbetar tillsammans i ett arbetslag och känner alla elever. Detta innebär en stor trygghet för barnen som möts med respekt och värme av oss som arbetar här.
I våra stora och ljusa lokaler erbjuder vi en verksamhet som bygger på att eleven känner delaktighet, får uppmuntran och hjälp till självhjälp. Här finns frihet under ansvar, individualisering och en självklar plats i gemenskap. Kursplanen läggs upp utifrån styrdokumenten i Lgr11. Eleverna har vid ett par tillfällen i veckan längre arbetspass då de självständigt arbetar enligt en personlig planering med tillgång till pedagoger, montessorimaterial, kurslitteratur och multimedia. Skolklasserna arbetar åldersintegrerat.
Vi följer kontinuerligt upp varje barns arbete, mål och utveckling. Alla elever har individuella utvecklingsplaner och återkoppling sker med både elever och föräldrar.
Vi har ambition att alltid hålla hög kvalitet och våra pedagoger är välutbildade, professionella och engagerade. Det personliga mötet är centralt. Med eleven i centrum ska skolan vara utvecklingsbenägen och uppdaterad inom pedagogisk forskning. Våra verksamheter utgår ifrån gällande nationella styrdokument och montessoripedagogiken.

Hos oss arbetar grundskollärare med montessoriutbildning, fritidspedagoger, fritidsledare och resurspedagoger som handleder, inspirerar, väcker intresse och utmanar elevernas tankar. Skolan har egen specialpedagog och tillgång till Elevsupport med logopeder, skolpsykologer och skolläkare. Skolsköterskan finns på skolan en dag i veckan.

För slöjd och idrott, som kräver välutrustade specialsalar, hyr vi in oss på närliggande större skolor.

Vi tror på att rörelse är viktigt för inlärning. Under förutsättning att man inte stör andras arbete och koncentration har eleverna möjlighet att röra sig fritt i klassrummen, hämta och lämna material på hyllorna, välja om de vill arbeta vid bord eller sitta på golvet med sitt arbete. Vår fantastiska utemiljö där skog och äng utgör stora delar av skolområdet uppmuntrar till utomhusvistelse och rörelse. Närheten till Skrylles friluftsområde ger oss unika möjligheter till både lek och lärande i naturen.
Entreprenöriellt lärande för de äldre eleverna har alltid varit en viktig hörnsten i montessoripedagogiken. Maria Montessori förespråkade till och med att högstadiet skulle bedrivas som ett självförsörjande lantbruk. Även den svenska läroplanen understryker idag vikten av entreprenöriellt lärande. Hos oss kan det ta sig uttryck i t.ex. ett soppkök då de äldre eleverna i grupp arbetar med alla delarna av en verksamhet från planering, budgetering, marknadsföring, tillagning, försäljning till utvärdering.
Våra elever ska, efter var och ens förmåga, vara väl rustade när de lämnar oss.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
(Lgr 11, kap 1)

Skolan är avgiftsfri.

 

Eleven i montessoriskolan
Vi arbetar efter mottot ”Hjälp mig att förstå själv”. Barndomsåren 6-12 år kallas inom montessoripedagogiken, barnets andra utvecklingsstadium. Detta kännetecknas av barnets strävan efter att förstå sin omvärld. Intresset vänds utåt, barnet är intresserat av helheter och sammanhang. De vill ta del av kulturen, veta hur samhället är organiserat och hur naturen fungerar. De funderar över hur och varför, orsak och verkan.

Barnens trygghet är grundläggande för deras skolgång därför finns det alltid tid att reda ut eventuella konflikter och att arbeta aktivt mot utanförskap och mobbning.