Handlingsplan för en giftfri förskola
17 åtgärder för att minska miljögifterna på Dalby & S Sandby Montessoriförenings förskolor

Varför ska Dalby & S Sandby Montessoriförenings förskolor bli giftfria?
Detta är en handlingsplan för att miljögifterna på våra förskolor ska minska. Miljögifterna i vår vardag och främst i barnens miljö har uppmärksammats mycket på senare tid. Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet arbetar med frågorna på nationell nivå och Naturskyddsföreningen startade 2013 projektet Giftfri förskola som har uppmärksammats mycket i media. Under 2013 inventerade naturskyddsföreningen 129 förskolor runt om i landet. Inventeringen resulterade i en kartläggning av hur det ser ut på landets förskolor vilken visade på stora variationer mellan förskolor.
Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram upphandlingskriterier samt utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola.

Målsättningen med projektet Giftfri förskola stämmer väl överens med montessoripedagogiken både vad gäller de material som används i undervisning och miljö men även montessoripedagogikens grundtankar. Inom montessoripedagogiken betonas att allting har ett samband och att vi alla är beroende av varandra, naturen och miljön. Maria Montessori kallade det ”Cosmic Education”.
Målet är att ge barnen en vision, en vision av universum, av det harmoniska systemet, om ordningen, om utvecklingen från världens skapelse och fram till nu, om livets mångfald. Händelser och företeelser som har ägt rum och som äger rum nu, presenteras i ett sammanhang. De ses ur flera perspektiv, främst ett ekologiskt, historiskt och globalt sådant. Målet är att barnet så småningom ska utveckla den självständighet och mognad som krävs för att se den nuvarande situationen klart och för att realistiskt kunna föreställa sig framtiden.
Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolorna prioriterade inom vissa områden. De punkter som avser vårt kök gäller hela verksamheten i lika stor utsträckning. Det är vår övertygelse att arbetet på sikt kommer att prägla verksamheten ända pp till år 6 i grundskolan.

Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Barn andas till exempel snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. De utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker och har en tunn och ömtålig hud. Det medför att om de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer. Vissa ämnen som är hormonstörande kan dessutom påverka barnens utveckling negativt. Undersökningar visar att damm kan bidra med en stor del av barns intag av flamskyddsmedel och andra miljögifter. Eftersom barn rör sig nära golvet är det viktigt med en god städning och hygien för att minska små barn exponering för farliga kemikalier och miljögifter.

Handlings- och tidsplan
Vi kommer att använd oss av den handlingsplan som är framtagen av Naturskyddsföreningen. Arbetet kommer att starta med en inventering av vår miljö samt en översyn av våra inköps- och städrutiner. En del åtgärder är enkla att utföra, och vi är övertygade om att mycket i vår miljö redan överensstämmer med de rekommendationer som finns, det handlar mer om att öka medvetenheten och göra genomtänkta inköp framöver. Andra åtgärder kan vara av större art och kan komma att innebära en del kostnader och/eller mer genomgripande förändringar som inte alltid är i vår makt att genomföra snabbt. Det handlar om att göra smarta val och prioritera rätt, det som är minst bra kan rensas bort direkt men det viktigaste är att de nya produkterna som köps in är bra. När det köps nytt ska det köpas rätt. Likaså att vid förändringar och underhåll av de egna fastigheterna så ska utifrån den rådande kunskapen och de olika alternativ som finns alltid rätt val göras. Styrelsen och personalen ansvarar för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut vilka behov som finns. Det är viktigt att poängtera att detta är ett långsiktigt arbete, några åtgärder kan göras direkt medan andra kommer genomföras på sikt.

Uppföljning
Uppföljning eller avstämning av de enklare åtgärderna i handlingsplanen kommer att göras under våren 2017. Fullständig uppföljning med avstämning för respektive åtgärd ska göras i samband med årsredovisningen för 2017, detta för att säkerställa att även de åtgärder som planeras längre fram eller som pågår under en längre tid faktiskt har påbörjats och genomförs alternativt finns med i åtanke när nya beslut tas.

17 ÅTGÄRDER FÖR EN GIFTFRI FÖRSKOLA
Rensa bort och fasa ut.
En viktig del handlar om att se över vad som finns idag i verksamheten och rensa bort sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning och leka med.

Rensa bort gammal elektronik
Elektronik är inga leksaker och innehåller diverse mindre bra ämnen. All eventuell gammal elektronik som barnen leker med ska rensas bort. Det kan vara till exempel avlagda mobiltelefoner eller tangentbord som lämnats in till förskolan. Plasthöljen och kretskort i elektroniska apparater som tv-spel och stereoapparater kan ofta innehålla bromerade flamskyddsmedel, bly kan finnas i lödpunkter och elkablar innehåller ofta ftalater. Det är därför en onödig risk att låta barnen leka med elektronik.
Tidsplan: Rensa bort direkt.

Rensa bort plastleksaker
Plast är bra till mycket men inte alltid det bästa för barnen. Det finns många olika sorters plaster som innehåller olika ämnen, vi ska därför rensa bland plastsaker för att minimera risken att utsätta barnen för skadliga ämnen.
Rensa bort gamla plastleksaker
Kemikaliekraven på leksaker har skärps under åren, därför är nya plastleksaker bättre än gamla. Mjuka plastleksaker av PVC eller annan plastsort som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som är förbjudna inom EU idag och de kan även innehålla bly.
Tidsplan: Rensa bort på sikt
Rensa bort plastleksaker som är tillverkade utanför Europa
I Europa ställs kemikaliekrav vid leksakstillverkning. De kraven gäller dock inte för leksaker som säljs här men tillverkas utanför Europa.
Tidsplan: Rensa bort uppenbart dåliga leksaker direkt, fasa ut andra på sikt.
Rensa bort plastleksaker som känns klibbiga eller hala
Det klibbiga kan vara ftalater som läcker ut. När de släpper från plasten kan det kännas klibbigt eller halt.
Tidsplan: Rensa bort direkt.
Rensa bort plastleksaker som luktar
Leksaker som luktar starkt, antingen kemiskt eller parfymerat, ska undvikas eftersom de kan innehålla ämnen som är allergiframkallande.
Tidsplan: Rensa bort direkt.

Rensa bland icke-leksaker
I förskolan kan finnas saker som inte är avsedda för barn, vissa saker lämpar sig bättre än andra ur detta avseende.
Rensa bland utklädningskläder
Rensa bort väskor eller andra saker i konstskinn eftersom de ofta innehåller PVC-plast med ftalater och ibland bly. Billiga smycken eller bijouterier som känns tunga kan innehålla stora mängder hälsoskadligt bly och kadmium. Allergiframkallande nickel kan också förekomma. Kläder som har detaljer i metall kan innehålla bly, kadmium och nickel. Rensa därför bland bälten, smycken och kläder som barnen leker med.
Tidsplan: Rensa bort direkt.

Se över skapande- och pysselmaterial
Det är bra att återanvända material för att inte hela tiden behöva köpa nytt men det finns mer eller mindre bra saker att leka med. Att pyssla med saker från naturen eller till exempel kartonger är bättre än gamla kablar, elektronik eller metall. Byggmaterial av PVC-rör ska också undvikas. Man bör även ha detta med sig vid inköp och hantering av kritor, pennor, färger, lim, pärlplattor och modellera e.t.c.
Tidsplan: Hitta bättre material att skapa med framöver.

Fasa ut möbler
Möbler är en ganska stor investering som ska hålla länge. Därför är det viktigt att köpa bra möbler när nya ska köpas in. Mindre bra möbler ska på sikt fasas ut.
Byt ut soffor och lekkuddar från 70-80 talet.
De innehåller sannolikt bromerade flamskyddsmedel. Vissa sorters bromerade flamskyddsmedel har förbjudits, därför är nya möbler och kuddar bättre än gamla. Äldre skumgummi kan även innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly.
Tidsplan: Fasa ut på sikt.

Byt ut gamla sovmadrasser
Äldre madrasser innehåller sannolikt flamskyddsmedel som idag är förbjudna. Skumgummi kan även innehålla bly. Överdragen är oftast av PVC-plast och kan, om de är gamla, innehålla de sex ftalaterna som är förbjudna idag. Nya madrasser som säljs kan också ha överdrag av PVC-plast men det finns också alternativ. Välj om möjligt ftalatfritt eller PVC-fritt.
Tidsplan: Inventera ev. förekomst och fasa ut.

Se över förvaring
Det är generellt bra att hålla nere antalet plastprodukter på förskolan. Andra material än plast eller PVC-fri plast är bättre alternativ.
Tidsplan: Fasa ut och köp in bättre på sikt

Välj rätt bord
Ljuddämpande bord kan bidra till en lägre ljudnivå och en bättre arbetsmiljö för barn och vuxna. När nya köps in, kontrollera att de inte innehåller PVC.
Tidsplan: Byt ut på sikt.

Fasa ut kemikalier
Man bör tänka igenom vilka kemikalier som egentligen behövs och rensa bort onödiga kemikalier. De som behövs ska förvaras säkert, med förteckning och säkerhetsdatablad.
Tidsplan: Löpande

Sortera avfall rätt
Genom att sortera alla avfallsslagen ökar materialåtervinningen och gifter sprids inte i onödan i vår miljö.
Tidsplan: Löpande

 

INKÖP OCH UPPHANDLING
En viktig del handlar om att köpa in rätt saker när man köper nytt så att inte fler miljögifter förs in. Den som köper in produkter har ett ansvar att välja de bästa ur sortimentet. Det ställer dock krav på att det finns bra produkter att välja på ur sortimentet. Att påverka våra leverantörer genom att visa på efterfråga av miljövänliga produkter är en del av arbetet.

Inköp
Köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter
Minska risken för allergi genom att använda miljömärkta oparfymerade hygienprodukter som till exempel handtvål och fuktkräm.
Tidsplan: Löpande
Använd miljömärkta städprodukter
Använd enbart miljömärkta städprodukter. Det gäller även tvättmedel och sköljmedel.
Tidsplan: Löpande
Undvik vinylhandskar
De är gjorda av PVC och kan innehålla stora mängder mjukgörande ftalater som läcker från materialet vid användning. Alternativa material är nitril, neopren och polyuretan.
Tidsplan: Byt ut omgående

MAT OCH TILLLAGNING
Eftersom det vi äter tas upp direkt i kroppen är det mycket viktigt att försöka begränsa intaget av skadliga ämnen genom maten. Inom området mat och tillagning ska vi därför göra följande:

Servera god och hälsosam mat
Lunchmåltiden till alla barn/elever köps in från Lunds kommuns Måltidsservice. Se bilaga 1 ang. vilka riktlinjer som gäller för dessa måltider. Vi ska vara delaktiga när vi bjuds in till möten med Måltidsservices personal och ha en löpande dialog med målsättning att tillsammans arbeta i rätt riktning.Mellanmålen ska utgöra 10-15% av dagsbehovet av energi och näringsämnen samt vara nyttiga, varierade och näringsriktiga. Livsmedel såsom godis, snacks, bakverk och söta drycker ska som regel inte erbjudas som mellanmål. Vissa undantag knutna till tradition eller årets högtider kan motiveras. I övrigt ska sötade livsmedel undvikas.
Brödsorter som endast innehåller vetemjöl bör undvikas eftersom dessa ger snabba kolhydrater och endast ger mättnad för stunden. De grövre och fiberrika brödsorterna bör i stället användas. Vid mellanmålet ska det erbjudas frukt och/eller grönsaker tillsammans med t.ex. smörgås, yoghurt, mjölk och vatten.

Ekologiskt
Mejeriprodukter så som mjölk, yoghurt och fil ska vara ekologiska.
Då oekologiskt odlad frukt innehåller rester av bekämpningsmedel som barn är särskilt känsliga för ska vi sträva mot att köpa in ekologisk. Av den frukt som serveras ska andelen ekologiskt odlad öka successivt. Sep-dec 2015 ska andelen ekologisk frukt vara 20% och 2016 öka till minst 50%. I övrigt ska frukt väljas ut vid inköp och hanteras med hänsyn till förekomsten av bekämpningsmedel. Likaså ska vi ha som målsättning att de råvaror som finns i förskolebarnens och skolbarnens egna kök (praktiska vardagsövningar och hemkunskap) ska vara ekologiska i så stor utsträckning som möjligt.
I övrigt ska vi följa de riktlinjer som finns för bra och näringsriktig mat i förskola och grundskola. Uppföljning sker löpande.
Tidsplan: extra resurser ska tillsatts i budget för 2016 och de nya riktlinjerna ska fasas in snarast.

Undvik konservburkar
Beläggningen på insidan av konservbrukar innehåller Bisfenol A, BPA som bland annat är hormonstörande. Andelen mat från konservburkar ska därför minimeras.
Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt och vi bör föra en dialog med Måltidsservice snarast.

Spola kranvatten
Vattenledningar kan bland annat laka ur bly och koppar i vattnet. Bakterier kan också växa i vatten som står stilla. En bra grundregel är därför att spola tills vattnet är riktigt kallt.
Tidsplan: Omgående.

Undvik plast och teflon vid tillagning och servering
Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig mer kemiska föreningar som kan vara skadliga för hälsan. Undvik därför att använda plastredskap och plasttillbehör vid matlagning och servering. Undvik att värma och förvara mat i plastkärl.

Byt ut teflonpannor
Om teflonpannor används t.e.x. vid tillagning av specialkost eller i barnens kök ska de bytas ut mot annat material.
Tidsplan: Klart senast november 2016

Använd inte plasttallrikar, plastmuggar, plastbestick och plasttillbringare.
Porslin, glas och metall är ett bättre alternativ.
Tidsplan: Fasas ut på sikt.

Undvik använda vinylhandskar i köket
Se punkten 7.

RUTINER FÖR STÄDNING OCH HYGIEN
God hygien är viktigt inte bara för att minska smittspridning utan även för att minska intaget av skadliga ämnen. Många kemikalier släpper från produkterna och samlas i dammet, därför är bra städning en viktig del av arbetet. Förskola och skola städas regelbundet av en städfirma men viss städning utföres av personal och föräldrar. För att förbättra inomhusmiljön ska vi göra följande:

Tvätta händerna ofta
Barnen på förskolan ska tvätta händerna ofta. När de har varit ute, vid toalettbesök och innan måltid är minimum. Det är svårt att kontrollera allt som barnen rör vid på förskolan, därför är det särskilt viktigt med handtvätt för att minimera risken att de skadliga ämnena kommer in i kroppen när de slickar och suger på händerna.
Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivning, klart senast november 2015.

Tydliggöra rutiner för städning
Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning där det framgår vad städfirman, personalen och föräldragrupper ska göra. På så sätt säkerställs att inget faller mellan stolarna och att allt städas tillfredställande.
Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivning, klart senast november 2015.

Tvätta textilier
Alla nya textilier ska tvättas innan användning, det gäller även kuddar och mjukdjur. Nya textilier kan innehålla rester av kemikalier från tillverkningen och mycket av dem försvinner vid tvätt. Det är viktigt att tvätta alla textilier som gardiner, filtar och mjukdjur regelbundet eftersom textilier samlar damm och damm binder diverse skadliga ämnen.
Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivning, klart senast november 2015.

Byggnad och utomhusmiljö
För att skapa bättre miljö handlar det inte bara om vad man fyller förskolan/skolan med utan även hur de byggs och renoveras, gäller både byggnad och gården. Dalby & S Sandby Montessoriförening äger sina fastigheter och bör ha följande åtgärder med sig vid förändrings- och underhållsarbete.

Välj rätt material vid ombyggnad
Man kan utgå ifrån BASTA-registret eller Sunda hus för att välja rätt produkter. Byggvarubedömningen har också rekommendationer.
Tidsplan: Kontinuerligt.

Inventera golven
Äldre PVC-golv kan innehålla blyföreningar som stabilisator i materialet och mjukgörande ftalater. En inventering bör göras. Vid diskussion om eventuellt utbyte av golv bör en utredning göras innan beslut tas. Det är viktigt att se till helheten för ett golvmaterial och de kemikalier som eventuellt behövs vid städning.
Tidsplan: Kontinuerligt

Skapa stimulerande och giftfri utemiljö
Undvik gummiasfalt som ibland innehåller återvunna bilddäck. Där det är möjligt använd andra material, så naturliga som möjligt.
Vid nyinköp av gungor ska däckgungor väljas bort.
Undvik tryckimpregnerat trä vid nybyggnad. Vid reparation av befintlig anläggning som består av tryckimpregnerat trä görs en helhetsbedömning av kostnaden och effekten av att byta ut allt trä till icke tryckimpregnerat trä jämfört med att göra en reparation med tryckimpregnerat trä. Barnens ålder bör beaktas vid bedömningen.
Tidsplan: Kontinuerligt